Ukraine-Canada Monitor (1993-1998) Україна-Канада Монітор

The early years following Ukraine's independence in 1991 were a series of historical firsts between Canada and Ukraine - recognition of Ukraine as a free post-Soviet country, establishment of embassies in Ottawa and Kyiv, creation of special partnership agreements, Presidential state visits, trade missions, and internationally - Ukraine's nuclear weapons removal, G-7 support for Ukraine, and so on.

The Ukraine-Canada Monitor (1993-1998) was a quarterly newsmagazine created in this tumultuous period to chronicle these events.
The Monitor offered readers insights into the political and investment climate, opportunities and priorities, and updates on bilateral technical cooperation and humanitarian assistance to Ukraine. As the special relationship developed, a specially tailored Ukrainian section was included from its 10th issue. With support of Ukrainian and Canadian embassies, the Monitor was widely distributed to senior government ministers, business officials and social organizations in Canada and Ukraine.

Перші роки після набуття Україною незалежності в 1991 році були цими історичними першими між Канадою та Україною - визнання України вільною пострадянською країною, створення посольств у Оттаві та Києві, підписання спеціальних угод про партнерства, офіційні візити Президентів, торгівельні місії, а також на міжнародному рівні - виклучення ядерної зброї України, підтримка G—7 для України тощо.

Монітор Україна-Канада (1993-1998) - це щоквартальний газетний журнал, створений у цей бурхливий період, щоб охопити ці події.
Монітор запропонував читачам ознайомитися з політичним та інвестиційним кліматом, можливостями та пріоритетами, а також оновлювати інформацію щодо двостороннього технічного співробітництва та гуманітарної допомоги Україні. З розвитком особливих відносин, з 10-го випуску була вклю«чена спеціально розроблена українська секція.
За підтримки українських та канадських послів Монітор був широко розповсюджений серед вищих урядових міністрів, представників бізнесу та громадських організацій Канади та України.


(#1) Vol.1 no.1 (1993) Том.1 но.1

By pages (20) По сторінках *

(#2) Vol.1 no.2 (1993) Том.1 но.2

By pages (40) По сторінках *

(#3) Vol.1 no.3 (1993) Том.1 но.3

By pages (40) По сторінках *

(#4) Vol.2 no.1 (1993-94) Том.2 но.1

By pages (52) По сторінках *


The full collection of 18 issues has now been digitally re-published and posted on the Internet to retain a searchable PDF record of this visual archive.
Our appreciation to all staff and contributors who participated in this endeavor.

Editor-in-Chief and Publisher - Orest Dubas
Managing Editor and Advertising Manager - Nina Romas
Contributing Editor - Andrij Hluchowecky


Повна колекція з 18 номерів тут опублікована та розміщена в Інтернеті для збереження цього візуального архіву PDF доступного для пошуку інформацій.
Наша вдячність усім співробітникам та учасникам, які брали участь у цьому проекті.

Головний редактор і видавець - Орест Дубас
Головний редактор і менеджер з реклами - Ніна Ромас
Редактор - Андрій Глуховецький


(#5) Vol.2 no.2 (1994) Том.2 но.2

By pages (52) По сторінках *

(#6) Vol.2 no.3 (1994) Том.2 но.3

By pages (72) По сторінках *

(#7) Vol.3 no.1 (1994) Том.3 но.1

By pages (52) По сторінках *

(#8) Vol.3 no.1 Photo (1994) Том.3 но.1 Фото

By pages (32) По сторінках *


(#9) Vol.3 no.2 (1995) Том.3 но.2

By pages (68) По сторінках *

(#10) Vol.3 no.3 (1995) Том.3 но.3

By pages (72) По сторінках *

(#11) Vol.4 no.1 (1996) Том.4 но.1

By pages (72) По сторінках *

(#12) Vol.4 no.2 (1996) Том.4 но.2

By pages (72) По сторінках *


(#13) Vol.4 no.3 (1996) Том.4 но.3

By pages (72) По сторінках *

(#14) Vol.4 no.4 (1996) Том.4 но.4

By pages / По сторінках *

(#15) Vol.5 no.1 (1997) Том.5 но.1

By pages (48) По сторінках *

(#16) Vol.5 no.2 (1997) Том.5 но.2

By pages (72) По сторінках *


(#17) Vol.5 no.3 (1997) Том.5 но.3

By pages (48) По сторінках *

(#18) Vol.5 no.4 (1998) Том.5 но.4

By pages (56) По сторінках *


Keyword Index (65 pages)


Additional information can be found in the archives section of the early website of the
Embassy of Ukraine in Canada

Archives - News

Archives - Chronology of Ukraine-Canada Relations

Archives - Ukraine-Canada Agreements

Ukraine-Canada: 10th Anniversary of Independence

All issues - 976 pages, 285MB (1993-98)
Всі номери - 976 стор., 285МБ


Додаткову інформацію можна знайти в розділі архіву раннього веб-сайту
посольства України в Канаді.

Архів Новин

Архів Двосторонніх відносин

Архів Договірно-правової бази


* Note: Individual Monitor pages display by default only in low quality in Google Chrome: these pages can be viewed properly using Xodo PDF Viewer or Adobe Acrobat Chrome extensions.

* Примітка: Індивідуальні сторінки Монітора звичайно відображуються лише в низькій якості в Google Chrome. Ці сторінки можна оглядати належним чином за допомогою Extensions Xodo PDF Viewer або Adobe Acrobat.